Rekrutacja

Rekrutacja

Na stronie możesz pobrać niezbędne pliki rejestracji do naszej szkoły.

 

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Zasady rekrutacji:

1. Do Szkoły może być przyjęty uczeń posiadający aktualne orzeczenie  o potrzebie kształcenia  specjalnego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  z umiarkowaną lub znaczną  niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężeniami.

2. Rodzice (opiekunowie) ucznia składają w Starostwie właściwym do miejsca zamieszkania podanie z prośbą o skierowanie dziecka do szkoły ( i ewentualnie zapewnienie miejsca w internacie) oraz dołączają aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

3. Przyjęcie do Szkoły następuje po wydaniu skierowania przez Starostwo Powiatowe.

Uczeń ubiegający się o przyjęcie musi złożyć w Szkole dodatkowo następujące dokumenty:

Pliki do pobrania:

Starostwo powiatowe:

Karta zgłoszeń do szkoły:

Pismo do dyrektora szkoły:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z nową Unijną regulacją odnośnie ochrony danych osobowych, Kościół dostosował swoje wewnętrzne prawo i wydał Dekret w sprawie ochrony danych (tekst w załączniku). Od 25 maja 2018 w Kościele stosujemy się do tego Dekretu.

 

Na mocy postanowień kościelnego Dekretu o ochronie danych osobowych w Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek powołany został Zakonny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
w Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

s Elżbieta Włodarczyk OSB

Delegat Przełożonej Generalnej ds. ochrony dzieci i młodzieży w Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek:

s. dr Blanka Ewa Szymańska 
kom. 516080504
e-mail: odm@benedyktynki.pl

DEKRET OGÓLNY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH:

Polityka RODO

STATUT

Zasady ochrony osób małoletnich i bezradnych