Zajęcia specjalistyczne

Zajęcia logopedyczne

Celem zajęć logopedycznych jest kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej uwzględniając niepełnosprawności intelektualne uczniów. Na zajęciach wykonujemy ćwiczenia kształtujące prawidłową wymowę i doskonalące mowę już ukształtowaną: ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, słuchowe, ćwiczenia artykulacji, dykcji, emisji głosu, usprawnianie nadawczych narządów mowy. Na zajęciach korzystamy z nowych metod, wiedzy i umiejętności: Elementy Metody Krakowskiej- Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją), Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się AAC, elementy logorytmiki, usprawnianie percepcji słuchowej, wychowanie słuchowe, Treningu Umiejętności Społecznych.

zajecia_specjalizacyjne_logopedia
nss_fizjoterapia

Zajęcia fizjoterapeutyczne

Celem zajęć fizjoterapeutycznych jest utrzymanie i poprawa sprawności fizycznej, korygowanie wad postawy, pobudzenie oraz poprawa czynnościowa układu nerwowego, Ich celem jest uzyskanie pełnego, biernego zakresu ruchowości w ćwiczonych stawach oraz poprawa jego ruchomości. Stosowanie różnych metod takich jak: terapia czaszkowo – krzyżowa, neurorozwojowa diagnoza dzieci, metoda Weroniki Sherborne, metoda Feldenkraisa, fizjoterapia oddechowa, diagnostyka skoliozy, elementy terapii manualnej i pnf itp., dają ogromny wachlarz możliwości i dopasowanie ćwiczeń indywidualnie do każdego ucznia.

Głównym zadaniem rehabilitacji ruchowej jest kształtowanie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia. W trakcie współpracy z uczniem wykorzystuje się różne metody terapeutyczne, diagnozując i dopasowując możliwe terapie do indywidualnych  potrzeb młodzieży. Główne cele to:

zwiększenie ogólnej wydolności organizmu
doskonalenie cech motorycznych
rozwijanie sprawności psychofizycznej
korekcja oraz kompensacja odchyleń rozwojowych
kształtowanie koncentracji przez gry i zabawy
kształtowanie schematu ciała i orientacji w przestrzeni
normalizacja napięcia mięśniowego
rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
zapobieganie pogłębiania się przykurczy
korygowanie wad postawy,
poprawa jakości chodu,
poprawa zakresu samoobsługi
kształtowanie funkcji równoważnych
rozwijanie i doskonalenie zdolności motoryki małej i dużej

Zajęcia integracji sensorycznej

Celem zajęć z integracji sensorycznej jest rozwijanie prawidłowego funkcjonowania zmysłów i budowanie adekwatnych reakcji na informacje docierające z otaczającego nas środowiska. Na zajęciach dostarczamy odpowiednią ilość wrażeń przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych, co daje nam zrównoważenie zaburzonych funkcji zmysłowych. Podczas ćwiczeń wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt m.in. hamaki terapeutyczne, wałki, huśtawki, deskorolki, trampolina, prysznice świetlne, tuby świetlne itp. Zajęcia polisensoryczne pobudzają bodźce nerwowe, które są przekazywane do mózgu, dzięki temu tworzy się prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.

integracja_sensoryczna
nss_zajecia_z_psychologiem

Zajęcia z psychologiem

Mają charakter spotkań indywidualnych i są doskonałą okazją do rozpoznania zainteresowań uczniów, ich preferencji i upodobań. Podstawą relacji ucznia z psychologiem jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni i nawiązanie dobrego kontaktu, które pozwolą rozwijać się naszym podopiecznym. Zajęcia koncentrują się wokół przeżywanych emocji, zachowań z nimi związanych oraz usprawniania funkcji poznawczych. W swojej pracy wykorzystuję wiedzę zdobytą podczas studiów, elementy treningu emocjonalnego, elementy treningu umiejętności społecznych oraz komunikację alternatywną MAKATON.

Arteterapia

Sztuka i terapia. Z tego połączenia wychodzi główny cel naszych zajęć. Arterapia w naszej szkole to wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, stymulowanie myślenia i postrzegania, rozbudzanie wyobraźni, rozwijanie zdolności twórczych. Zajęcia mają przede wszystkim sprawiać radość, wyzwalać przyjemność tworzenia. Łączymy zabawę z pięknem sztuki i przekonaniem, że każdy potrafi być kreatywny. Rysujemy, malujemy, tworzymy witraże, wykonujemy prace z masy plastycznej, układamy kompozycje.

zajecia_specjalistyczne_arteterapia
benedyktynski_zakatek_.eeg

EEG Biofeedback

To bezpieczna, bezinwazyjna metoda treningu mózgu, która wpływa na poprawę koncentracji, pamięci i kreatywności. A nasze nadmierne emocje zostają wyciszone, a umysł zrelaksowany. Wychowankowie oglądają ciekawe animacja na ekranie monitora, a terapeuta tak dobiera parametry, aby stopniowo zwiększać ich poziom koncentracji. Treningi odbywają się na fotelu masującym, który wychowankowie uwielbiają.

Komunikacja Alternatywna AAC

To indywidualna droga do systemu komunikacji z podopiecznym. Dzięki odpowiedniemu doborowi znaków (graficznych, przestrzenno-dotykowych) i narzędzi wysokiej technologii np. Big Mack, Mówik, GoTalk podopieczny wyraża swoje potrzeby i emocje, dokonuje wyboru, a w konsekwencji nawiązuje relacje z innymi osobami.

nss_komunikacja_aac
nss_biblioterapia

Biblioterapia

W ramach arterapii prowadzone są zajęcia rozwijające czytelnictwo. Kontakt z książką, dyskusje nad utworami, wcielanie się w bohaterów literackich, wymyślanie historii, wykonywanie ilustracji powoduje, że łatwiej zrozumieć otaczający nas świat. Biblioterapia pozwala nawiązywać kontakty, nazywać uczucia, rozwiązywać problemy, obcować z pięknem literatury. Dzięki literaturze nasz uczeń ma okazję, przenieść się w nieznany, tajemny świat i stać się na chwilę kimś innym.

Trening słuchowy Tomatis

Metoda treningu słuchowego, której głównym celem jest wspieranie funkcji słuchowej człowieka, w drodze czego nastąpić ma poprawa koncentracji, kreatywności, rozwój zdolności lingwistycznych i komunikacyjnych, jak również zwiększenie potencjału człowieka w nauce i rozwoju psychoruchowym.

nss_tomatis
nss_sala_doswiadczenia_swiata

Zajęcia w Sali Doświadczania Świata

Zajęcia w Sali doświadczania świata pozwalają na całościowe usprawnianie zaburzonych funkcji. To osobne pomieszczenie wyposażone w specjalistyczne sprzęty, które pobudzają wszystkie zmysły. W atmosferze relaksującej muzyki, dźwięków, gry świateł uczniowie doświadczają świata słuchem, wzrokiem dotykiem. Harmonijnie skomponowana sala wywołuje ożywienie, motywację do działania i poznawania. Zwiększa jego aktywność i motywację do poznawania. Zajęcia rozbudzają chęć do nawiązywania kontaktu, wywołują zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwiają pokonywanie lęku.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia rozwijające zainteresowania:

Koło teatralne

W naszej szkole działa koło teatralne „ Pchełki”. Każdy może wziąć w nich udział. Przygotowujemy występy na uroczystość, uczymy się gry aktorskiej. Zabawy teatralne to ważny element pracy pedagogicznej szkoły specjalnej. Pozwalają one na połączenie wszystkich typów ekspresji: plastycznej, słownej, muzycznej i ruchowej. Teatr, będący z natury rzeczy syntezą sztuk, wykorzystuje wszystkie środki wyrazu artystycznego charakterystyczne dla różnych rodzajów twórczości.

zajecia_specjalistyczne_teatr
nss_zajecia_poznawczo_integracyjne

Warsztaty poznawczo – integracyjne

Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne pomoce dydaktyczne które pozytywnie stymulują procesy poznawcze. Uczniowie z różnych klas integrują się poprzez wspólne działania, doskonalą zdolności komunikacyjne, umiejętności strategiczne. Dzięki różnorodnym metodom i formom pracy uczniowie kształcą spostrzegawczość oraz umiejętność kojarzenia, wnioskowania, rozwijają wyobraźnię, ćwiczą pamięć i zdolność do koncentracji uwagi.