Szkoła Przysposabiająca do Pracy

O szkole

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy o uprawnieniach szkoły publicznej rozpoczęła swoją działalność 01 września 2016 r. Placówka mieści się przy ul. Dr M. Kowalskiego 3 w Puławach.  Organem Prowadzącym Szkołę jest Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

Szkoła przeznaczona jest dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami. Jej głównym celem jest przygotowanie uczniów do pełnienia różnych ról społecznych i aktywnego dorosłego życia.  

Uczniowie mają zapewnione zajęcia wychowania fizycznego umożliwiające usprawnianie obniżonych funkcji ruchowych, pozwalające kształtować ich sylwetkę i nawyki ruchowe oraz uczące sportowej rywalizacji.

Szkoła posiada specjalistyczne pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne przeznaczone do terapii osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie.

W szkole funkcjonuje szkolne koło teatralne „Pchełki”, zespół muzyczny „Mega Mocni” oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów warsztaty poznawczo – integracyjne.

Oferujemy

mało liczne klasy z miłą, rodziną atmosferą
naukę umiejętności zawodowych formie zajęć warsztatowych w pracowniach
zajęcia praktyczne związane z wchodzeniem w rolę pracownika, organizowane poza terenem szkolnym
zajęcia dodatkowe
przyjazne środowisko bez przemocy i agresji, opierające się na wartościach chrześcijańskich
konsultacje oraz zajęcia ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem, rehabilitantem ruchowym, logopedą, doradcą zawodowym,
zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach i salach

Zajęcia specjalistyczne

Zajęcia logopedyczne
Zajęcia fizjoterapuetyczne
Zajęcia integracji sensoryczne
Zajęcia z psychologiem
Zajęcia z komunikacji alternatywnej AAC
Biofeedback
Zajęcia w sali doświadczania świata
Arteterapia
Biblioterapia
Terapia Światłem Snoezelen
Trening Słuchowy Tomatis
Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

W naszej szkole prowadzone są zajęcia specjalistyczne oraz realizujemy doradztwo zawodowe na zajęciach pozalekcyjnych, lekcjach przedmiotowych, wychowawczych i w trakcie rozmów indywidualnych. W ramach zajęć lekcyjnych przyuczamy naszych uczniów do poznania specyfiki różnych prac i zawodów.

Zajęcia edukacyjne

Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Zajęcia rozwijające komunikowanie się
Zajęcia kształtujące kreatywność
Wychowanie Fizyczne

Przysposobienie do pracy:

zajęcia porządkowe 
zajęcia ogrodnicze 
zajęcia biurowe 
zajęcia komputerowe 
zajęcia kulinarne 
prace gospodarstwa domowego

Współpraca z rodzicami

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w swojej działalności dąży do stworzenia pozytywnych relacji z rodzicami uczniów do niej uczęszczających. Nauczyciele podejmują współpracę z rodzicami w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych uczniów, przekazywania wiedzy na temat ich funkcjonowania w środowisku szkolnym, a także poznania oczekiwań rodziców w stosunku do szkoły i pedagogów.

Rodzice uczniów mają możliwość uczestniczenia w szkolnych i klasowych imprezach,  spotkaniach integracyjnych czy też lekcjach otwartych, podczas których mogą obserwować pracę szkoły i nauczycieli. Nie zapominamy o rodzicach podczas reprezentowania osiągnięć ich dzieci na akademiach i apelach. Dodatkowo wszyscy nauczyciele prowadzą konsultacje, podczas których przekazują najważniejsze informacje dotyczące pracy ucznia podczas zajęć, jego postępów, czy występujących problemów. 

Serce jest bogactwem
którego się nie sprzedaje,
ani nie kupuje
ale które się ofiaruje

Gustavie Flaubert

Referencje