Rekrutacja

Do ORW przyjmowane są dzieci na podstawie:

1. Orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

1.) o potrzebie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

lub
2.)  o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna.

 

2. Pisemnego podania rodziców.

 

3. W przypadku dziecka realizującego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki niezbędna jest też zgoda dyrektora szkoły macierzystej, w której rejonie dziecko mieszka.

 

Przyjęcia dzieci odbywają się do końca sierpnia każdego roku. W wyjątkowych wypadkach, uwzględniając potrzeby oraz możliwości ORW, przyjęcie może nastąpić w innym terminie.

 

Decyzję o przyjęciu do placówki podejmuje dyrektor ORW.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z nową Unijną regulacją odnośnie ochrony danych osobowych, Kościół dostosował swoje wewnętrzne prawo i wydał Dekret w sprawie ochrony danych (tekst w załączniku). Od 25 maja 2018 w Kościele stosujemy się do tego Dekretu.

 

Na mocy postanowień kościelnego Dekretu o ochronie danych osobowych w Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek powołany został Zakonny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym

s. Elżbieta Włodarczyk OSB

DEKRET OGÓLNY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA RODO

STATUT

Zasady ochrony osób małoletnich i bezradnych

Standardy ochrony osób małoletnich i bezradnych