Oferta

Oferujemy pomoc wysokiej klasy specjalistów:

psychologa
logopedy, neurologopedy
oligofrenopedagoga
pedagoga specjalnego
terapeuty integracji sensorycznej
terapeuty terapii behawioralnej

Integracja sensoryczna

Ceramika Arteterapia

Metoda
Tomatisa

Terapia
psychologiczna
- TUS

Terapia
ręki

Zajęcia
teatralne

Terapia
logopedyczna

Zajęcia
kreatywne

terapia pedagogiczna

Zajęcia
turystyczno-sportowe

Sala
doświadczania
świata

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna SI to zdolność do rozumienia i porządkowania bodźców i informacji dostarczanych z otoczenia i z własnego ciała poprzez zmysły. Umiejętność ta pozwala dziecku zrozumieć, jak funkcjonuje otaczający je świat i nadaje sens nieustannie docierającym zewsząd bodźcom.


Celem integracji sensorycznej jest nauczenie dziecka prawidłowego reagowania na bodźce płynące do niego ze świata zewnętrznego jak i z ciała. Poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia, dziecko może udoskonalić sprawność motoryczną, koordynację ruchów, uwagę i koncentrację, samoświadomość oraz funkcjonowanie społeczne i emocjonalne.

Specjalny ośrodek wychowawczy integracja sensoryczna

TERAPIA INTRGRACJI SENSORYCZNEJ OKREŚLANA JEST MIANEM
„NAUKOWEJ ZABAWY”

Zajęcia są szczegółowo zaplanowane i indywidualnie dopasowane do każdego dziecka.Dostarczają odpowiednich stymulacji: przedsionkowej, proprioceptywnej, dotykowej.
Dziecko w sposób naturalny koryguje deficyty w zakresie poszczególnych narządów zmysłów.

Specjalny ośrodek wychowawczy

Zachowania świadczące o zaburzeniach integracji sensorycznej:

Niezgrabność ruchowa, mylenie strony prawo – lewo
Nadpobudliwość ruchowa lub niski poziom aktywności ruchowej
Unikanie gier i zabaw sportowych, zabaw na zjeżdżalniach, huśtawkach, drabinkach
Opóźniony rozwój mowy
Obniżona percepcja słuchowa i wzrokowa
Wybiórczość pokarmowa
Trudności z koncentracją
Nadwrażliwość lub zbyt mała wrażliwość na bodźce
Specjalny ośrodek wychowawczy ceramika

Ceramika (Arteterapia)

Zajęcia z ceramiki mają na celu kształtowanie sprawności manualnych, wyrabianie poczucia estetyki oraz wiary we własne siły, ale przede wszystkim służą rozładowaniu napięcia emocjonalnego. Uczestnicy zachęcani są do samodzielnego wykonywania prac, przez co rozwijają własną inwencję twórczą i wyobraźnię.
Zajęcia dają uczestnikom możliwość wyrażania tych przeżyć, które są trudne do przekazania w słowach. Pozwalają na odreagowanie emocji i napięć oraz swobodną ekspresję twórczą. Atmosfera towarzysząca zajęciom sprzyja samorealizacji oraz kształtowanie postawy twórczej. Poprzez pracę grupową i indywidualną nasi podopieczni uczą się odpowiedzialności za wykonane zadanie, a także wyrabiają w sobie umiejętność współdziałania i współpracy. Zajęcia prowadzone są w pracowni, na wyposażeniu, której posiadamy profesjonalny sprzęt do pracy z gliną i jej wypału.

Wyrabianie poczucia estetyki

Kształtowanie sprawności manualnych

Tworzenie wiary we własne siły

Metoda TOMATISA

Metoda TOMATISA to naturalny sposób stymulacji neurosensorycznej. Stosowane w niej programy słuchowe modyfikują muzykę i głos w czasie rzeczywistym, tak by zainteresować mózgi rozwijać zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze.


Głównym celem Treningu Słuchowego jest wspieranie funkcji słuchowej, a poprzez to poprawa koncentracji uwagi, kreatywności, rozwój zdolności językowych i komunikacyjnych oraz zwiększenie potencjału człowieka w nauce, prawidłowym rozwoju psychoruchowym i funkcjonowaniu społecznym.

Specjalny ośrodek wychowawczy tomatis

Metoda TOMATISA to alternatywne podejście pedagogiczne, zapewniające naturalną i skuteczną stymulację mózgu za pomocą ucha elektronicznego.

Trening Słuchowy polega na słuchaniu dźwięków poprzez urządzenie zwane „elektronicznym uchem”. Jest to idealny model ludzkiego ucha, który pozwala „wyćwiczyć” ucho pacjenta w taki sposób, aby mogło prawidłowo pracować. Ćwiczenia stymulują centralny system nerwowy, a szczególnie korę mózgową, odpowiedzialną za procesy myślenia i sprawne funkcjonowanie naszego organizmu. Stymulacja ucha odbywa się poprzez dźwięki o określonej, wysokiej częstotliwości. Wszystkie dźwięki są odpowiednio filtrowane w zależności od indywidualnych wymogów i potrzeb. Mogą one zarówno stymulować funkcje organizmu, jak i pomóc w relaksacji osobie słuchającej. W metodzie prof. Tomatisa wykorzystywana jest muzyka poważna m.in. Mozarta oraz Chorały Gregoriańskie, a także dźwięki mowy ludzkiej.

Specjalny ośrodek wychowawczy tomatis

Dla kogo:

dzieci z problemami szkolnymi: zaburzeniami uwagi, koncentracji, z dysleksją
dzieci autystycznych i z zaburzoną koordynacją i integracją sensomotoryczną w przypadku zaburzeń mowy – jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy (również u dorosłych)
dorosłych z zaburzeniami głosu spowodowanymi jego niewłaściwym używaniem (nauczyciele,  śpiewacy, lektorzy, aktorzy)
osób żyjących w stresie
osób uczących się języków

Rezultaty Treningu Uwagi Słuchowej Metodą Tomatisa:

polepszenie koordynacji ruchowej
lepsze radzenie sobie z emocjami
zmniejszenie stresu
zwiększenie koncentracji
większa efektywność zapamiętywania
spadek liczby popełnianych błędów ortograficznych
zwiększenie umiejętności komunikacyjnych
Specjalny ośrodek wychowawczy psychologiczna

Terapia Psychologiczna

Na drodze do samorealizacji oraz osiąganiu pełnej samodzielności i autonomii, dziecko musi zmierzyć się z wieloma wyzwaniami w drodze do dorosłości. Aby poradzić sobie z zadaniami rozwojowymi, musi ono wykazać się kompetencją, która pozwoli na bycie skutecznym w osiąganiu celów. Pomoc psychologiczna kierowana do naszych wychowanków organizowana jest w postaci zajęć indywidualnych oraz grupowych, zajęć psychoedukacyjnych, podczas, których podopieczni realizują zadania przygotowujące ich do pełnego udziału w przyszłym dorosłym życiu. Podczas zajęć indywidualnych wychowankowie pracują nad:

 

Nabywaniem umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

Rozwijaniem poczucia własnej wartości
Nabywaniem umiejętności radzenia sobie ze stresem
Podejmowaniem decyzji
Rozbudzaniem empatii
Postrzeganiem obrazu własnej osoby
Rozwijaniem funkcji poznawczych

Trenowanie, nabywanie i generalizacja powyższych umiejętności jest niezbędna i pozwala naszym podopiecznym na osiąganie pełnego rozwoju w sferze psychicznej, fizycznej, społecznej i duchowej.

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego dzieci, umożliwienie lepszego poznania siebie oraz nabycia nowych umiejętności interpersonalnych.

Terapia ręki

Terapia ma na celu usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Dostarcza wrażenia dotykowe umożliwiające poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Wpływa na doskonalenie czynności samoobsługowych, a także pobudzanie zainteresowań i aktywności własnej dzieci.

 

Terapia ręki jest funkcjonalnym podejściem do rozwoju małej motoryki, uwzględniającym cały rozwój dziecka, zarówno fizyczny jak i psychiczny. Treści mogą być realizowane w dowolnej kolejności oraz dostosowane do odpowiedniego wieku i możliwości dziecka. Materiał dobrany jest w taki sposób, aby pobudzić wśród dzieci chęć do myślenia, działania, poszukiwania rozwiązań oraz zaspokojenia ciekawości.

Specjalny ośrodek wychowawczy terapia ręki

Program terapii ma kształtować aktywność ruchową, czynności manualne, zachęcać do rysowania, pisania, malowania, uczyć poprawnego trzymania narzędzia pisarskiego, kształtować prawidłową postawę podczas prac przy stoliku, stania, siedzenia, leżenia itp.

Specjalny ośrodek wychowawczy terapia ręki

Terapia przeznaczona jest w głównej mierze dla dzieci, u których stwierdza się:

trudności manualne
trudności grafomotoryczne
obniżony poziom graficzny pisma
osłabione mechanizmy równoważne
wyraźne obniżenie lub podwyższenie napięcia mięśniowego w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej
szybkość ruchów nie jest dostosowana do zadania, które należy wykonać

Zajęcia teatralne

Zajęcia teatralne stanowią szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej. Aktywność dziecka należy do jego sfery rozwoju i trzeba ją właściwie stymulować i pobudzać przez odpowiednie zabawy. Udział w zajęciach pozytywnie wpływa na rozwój wychowanków, kształtuje ich cechy charakteru, umiejętność współpracy. Uczestnicy zajęć przezwyciężają bariery, kształtują poczucie własnej wartości, zapoznają się ze sztuką, technikami teatralnymi, rozwijają kreatywność i integrują się ze środowiskiem.

 
Zabawa w teatr zaspokaja potrzeby psychiczne dziecka. Jest wspaniałym pomysłem na ciekawe spędzenie czasu wolnego. Teatr stwarza dobrą atmosferę grupową i spełnia funkcję terapeutyczną.

Specjalny ośrodek wychowawczy zajęcia teatralne

W Ośrodku od 1996 r działa teatr,, Promyk”, który przygotowuje autorskie spektakle na przeglądy teatralne. Koncentruje się na klasycznych bajkach realizowanych z humorem i energią w,, żywym planie”. Teatr posiada bogaty dorobek artystyczny, niejednokrotnie otrzymał liczne wyróżnienia i nagrody na lokalnych i ogólnopolskich przeglądach teatralnych.

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna ma na celu kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy i doskonalenie mowy już ukształtowanej. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń oraz rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych.

Specjalny ośrodek wychowawczy oferta

Zadania:

1. Ustalenie odpowiedniego rodzaju terapii w celu osiągnięcia zamierzonych efektów pracy, usuwanie, eliminowanie wszelkich dysfunkcji i zaburzeń komunikacji językowej.
2. Kształtowanie, rozwijanie i doskonalenie umiejętności komunikowania się z otoczeniem.
3. Stymulowanie rozwoju poznawczo-językowego. Usprawnianie pracy obu półkul mózgowych (ćwiczenia lewopółkulowe i prawopółkulowe )
4. Prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową wymowę i doskonalących mowę już ukształtowaną: ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, słuchowe, ćwiczenia artykulacji, dykcji, emisji głosu, usprawnianie nadawczych narządów mowy.
5. Usprawnianie rozwoju językowego dzieci z uwzględnieniem wszystkich poziomów mowy: artykulacji, gramatyki, stylistyki, fonetyki, ortografii, wzbogacanie słownika mowy czynnej.
6. Systematyczna praca z dziećmi oparta na indywidualizacji potrzeb, z uwzględnieniem stosowania jak największej ilości wzmocnień pozytywnych.
7. Włączenie i zaangażowanie rodzica do pracy w domu, zachęcanie do realizacji zadanego materiału ćwiczeniowego.
8. Przeprowadzenie wywiadu z rodzicami bądź opiekunami badanego dziecka, pedagogizacja rodziców bądź opiekunów. Ustalenie wspólnych oddziaływań terapeutyczno-edukacyjnych wobec dziecka z zaakcentowaniem systematycznej pracy w domu (instruktaż, zestawy ćwiczeń domowych, prowadzenie zeszytów)

Wskazania:

wady wymowy
niepełnosprawność intelektualna w różnym stopniu
mózgowe porażenie dziecięce
jąkanie
niedosłuch
dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia

Podczas terapii wykorzystujemy SŁUCHAWKI KOSTNE Z MIKROFONEM – FORBRAIN Mówienie ulega naturalnej poprawie, niewymagającej świadomego wysiłku, a głos staje się bardziej rytmiczny, dźwięczny i harmonijny. Ten efekt znany jest jako słuchowo-głosowe sprzężenie zwrotne. Forbrain oddziałuje jednocześnie na wszystkie elementy słuchowo-głosowego sprzężenia zwrotnego i zapewnia układowi nerwowemu doskonały trening sensoryczny.

Specjalny ośrodek wychowawczy zajęcia kreatywne

Zajęcia kreatywne

Zajęcia są formą wspomagania wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka, kształtują zainteresowania, pobudzają motywacje, ujawniają zdolności, uwrażliwiają na piękno otaczającego świata.Dzięki tym zajęciom dzieci odkrywają własne możliwości twórcze, rozwijają postawę ciekawości i otwartości. Kształtują umiejętność wyrażenia swoich emocjonalnych przeżyć za pomocą środków artystycznych. Umożliwią komunikowanie się i wyrażanie uczuć. Doskonalą koncentrację uwagi i rozwijają kulturę estetyczną

Zajęcia prowadzone są w blokach tematycznych:

plastyczno-techniczne
muzyczno-ruchowe
kulinarne

Zajęcia stanowią formę zabawy połączoną z poznaniem nowych treści, nabywaniem umiejętności i sprawności, poznawaniem nowych sytuacji. Mają dostarczać dzieciom wielu pozytywnych przeżyć, przyjemnych doznań

Trening Umiejętności Społecznych

Umiejętności społeczne to jest to, co umożliwia każdemu człowiekowi funkcjonowanie w społeczeństwie – w rodzinie, grupie rówieśniczej, szkole, pracy.

To umiejętność zachowania się w różnorodnych sytuacjach społecznych, komunikowania, nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi. Dzięki tym umiejętnościom dogadujemy się z innymi ludźmi, potrafimy zachować się odpowiednio do sytuacji, wiemy, co wypada, a co nie. Umiemy zarządzać swoimi emocjami i ich okazywaniem oraz adekwatnie reagować na emocje innych.
Potrafimy rozmawiać i dostosować sposób rozmowy do okoliczności i ludzi, z którymi ją toczy.

 

Specjalny ośrodek wychowawczy tus

Zajęcia TUS są przeznaczone głównie dla dzieci i młodzieży, które mają problemy z nawiązywaniem relacji rówieśniczych a także dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania oraz z ADHD.

Specjalny ośrodek wychowawczy oferta

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to szereg specjalistycznych oddziaływań na dziecko, które przejawia różnego rodzaju nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym i społecznym w obrębie motywacji, emocji, nabywania i przyswajania wiedzy, integracji i współżycia społecznego.
Metody terapii pedagogicznej o charakterze psychologiczno-pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym mają na celu stymulacje ogólnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka. Stworzenie dziecku jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju, nabywania prawidłowych nawyków i technik przyswajania wiedzy oraz zdolności praktycznego posługiwania się nimi w życiu codziennym.

Formy pomocy dziecku  obejmują:

pomoc terapeutyczną, czyli udział w zajęciach terapii pedagogicznej np. w terapii logopedycznej, psychologicznej czy rewalidacyjnej
pomoc dydaktyczno-wychowawczą, czyli metody i techniki wspomagające osiąganie celów wychowawczych i edukacyjnych
pomoc medyczną, czyli stałą opiekę lekarską, zaopatrzenie ortopedyczne, specjalistyczne leczenie, pomoc socjalną

Zajęcia z terapii pedagogicznej prowadzone są w formie indywidualnej oraz grupowej. Zawsze uwzględniają potrzeby i możliwości psychomotoryczne każdego dziecka.

Terapia skierowana jest do dzieci:

przejawiających nieharmonijny rozwój
z trudnościami w zakresie koncentracji uwagi i pamięci
z zaburzeniami o charakterze emocjonalnym
z zaburzeniami integracji sensorycznej
z niepełnosprawnością intelektualną
ze specyficznymi trudnościami w nauce
z opóźnionym rozwojem psychoruchowym
z problemami dotyczącymi lateralizacji
z nadpobudliwością psychoruchową
Specjalny ośrodek wychowawczy pedagogika
mających obniżony poziom umiejętności grafomotorycznych i manualnych
przejawiających trudności w zakresie orientacji przestrzennej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej

Zajęcia turystyczno-sportowe

Sport i turystyka mają ogromne znaczenie w procesie kształtowania charakteru dzieci i młodzieży o obniżonej sprawności intelektualnej. Wyzwalają z kompleksów oraz mobilizują do podejmowania pracy nad sobą. Wpływają na kształtowanie właściwych postaw moralnych i zachowań społecznie wartościowych. Uczą zasady fair play, sumienności, pracowitości, wytrwałości, odwagi i przezwyciężania słabości. Rozwijają ogólną sprawność fizyczną i zdolności manualne.Przygotowują do aktywnego i zdrowego stylu życia.

Zajęcia turystyczno-sportowe dają możliwość wyboru aktywności fizycznej, pozwalają na zetknięcie się z wieloma odmianami form ruchu, umożliwiają uczestnictwo we współzawodnictwie i współdziałaniu w zespole.

 
W celu uatrakcyjnienia zajęć oraz zwiększenia motywacji do ćwiczeń zajęcia prowadzone są w formie gier i zabaw ruchowych, gimnastycznych z wykorzystaniem różnorodnego sprzętu, poprzez udział w rajdach i wycieczkach.

Sala Doświadczania Świata

Otaczający nas świat jest mieszaniną bodźców zmysłowych: światła, zapachów, struktur i faktur, które można poznawać za pomocą zmysłów tj. dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku. 
Terapia w Sali Doświadczania Świata dobierana jest indywidualnie do potrzeb danego dziecka. W takiej Sali dziecko ma wolność wyboru bodźców, których w danym momencie najbardziej potrzebuje.
Zajęcia w Sali Doświadczania Świata to przede wszystkim wszechstronna stymulacja układu nerwowego dziecka

Specjalny ośrodek wychowawczy oferta

Polisensoryczna terapia metodą Snoezelen w Sali Doświadczania Świata pobudza nasze zmysły, powodując osiągnięcie u uczestników konkretnych efektów terapeutycznych.

Wzrok

zyskanie poczucia i świadomości światła
poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej
usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej
ćwiczenie koncentracji na 
bodźcach wzrokowych
rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i kierunkowości spostrzegania
poszerzanie doświadczeń́ wzrokowych oraz pamięci wzrokowej

Słuch

poszerzanie zasobu doświadczeń́ słuchowych
zmniejszanie lęku przed nowymi dźwiękami
rozwijanie pamięci słuchowej
ćwiczenie umiejętności koncentracji na bodźcach słuchowych
stymulowanie koordynacji słuchowo-ruchowej, słuchowo-wzrokowej
ćwiczenie umiejętności różnicowania dźwięków otoczenia i mowy

Dotyk

poszerzenie doświadczeń́ dotykowych
poprawa orientacji w schemacie własnego ciała
ćwiczenie zdolności manipulacyjnych
rozwijanie wrażliwości dotykowej
rozwój aktywności ruchowej

Smak

rozwijanie percepcji smakowej
poszerzanie preferencji smakowych
rozwijanie pamięci słuchowej

Węch

poszerzanie doświadczeń́ węchowych
ćwiczenie zdolności kojarzenia zapachu z sytuacją, lokalizacja zapachu
budowanie wyobrażeń́ i wiedzy na temat otaczającegoświata

Stymulacja przedsionkowa

ćwiczenie odpowiedniego napięcia mięśniowego
rozwijanie poczucia i świadomości ciała
poprawianie koncentracji uwagi
rozwijanie aktywności
kształtowanie orientacji w schemacie ciała oraz orientacji w przestrzeni